General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment

Parties:
In this document, the Buyer is the person, the business or the institution who places an order with the Seller and to whom the order confirmation is sent.
In this document, the Seller is Restech Norway AS or Restech Asia Ltd.

Offers:
All offers made must be confirmed by the Buyer unless otherwise agreed in writing. The sale is only binding on the Seller when there is a written order (contract), or in case of a written acceptance of the offer from the Seller.

Time of delivery:
The stated time of delivery in days, or if stated with a date, in the offer, is an estimate from the Seller, and is confirmed in the order confirmation from the Seller. The confirmed time of delivery is the day on which the article is sent from the Seller’s facility or made available for the Buyer at the agreed facility according to the delivery terms (Incoterms 2010). Delayed delivery does not form the basis of any annulment, compensation or daily penalty unless a special agreement has been made. However, the Buyer shall be notified of any change in the time of delivery without undue delay.

Delivery and responsibility:
Delivery and responsibility occur according to the offer and the order confirmation and comply with the Incoterms 2010. Unless otherwise agreed, the sale is EXW Restech Norway AS (Incoterms 2010). In cases where the Buyer wants the Seller to organise the shipment and/or insurance, this must be agreed in writing and invoiced accordingly.

Packaging:
Packing takes place according to the Seller’s routines and systems. If the Buyer requires any special packaging, this shall be agreed during the purchasing process.

Order confirmation:
The Buyer is obliged to check the order confirmation from the Seller. In case of any deviation, the Seller shall be contacted without delay to correct the error. The specifications given in the order confirmation are the Seller’s understanding of the order and cannot be changed without mutual agreement by the parties. In case of any changes to or annulment of the order, the Seller may demand compensation related to this.

Customs duty, charges and exchange rates:
Offers and order confirmations (contracts) are based on the customs duties, charges and tax rates applicable at the time the offer/order confirmation was made. If any significant changes should occur ((+/- 4 %), both the Seller and Buyer may claim the right to renegotiate the price.

Intellectual property right (IPR):
Unless otherwise specifically agreed in writing, the Seller has the right of ownership to all IPR connected with the product, manuals, drawings, photos, sketches and anything else originating from the Seller. None of the parties shall, in connection with the purchase or later, leave anything to a third party without written agreement by the Seller

Right of ownership:
The Seller has security for unpaid purchase money in the delivered articles and thus the right of ownership to the articles until the purchase amount has been paid in full, including any additional obligations. If, in the period between the times of order and delivery, the Buyer has defaulted on his account with the Seller, or if there is otherwise reason to assume that the Buyer will not fulfil its obligations according to the agreement, the Seller has the right to withhold the shipment, wholly or partly, in its own or a third-party warehouse, with the articles being handed out when payment is made or sufficient security is provided.

Force majeure:
If conditions arise which are beyond the control of the Seller,
i.e. unexpected incidents beyond the Seller’s control, the Seller’s obligations cease as long as these conditions exist. The Seller has no responsibility for the consequences thereof, and may wholly or partly annul the sale or extend the delivery time. If operations stop or are reduced with the subcontractor where specific parts are placed, and the supplier undertakes an annulment of some sort which affects the Seller, the Seller has a right to annul the sale wholly or partly.

Complaint and control:
Before an article starts to be used, it must be checked that it is in compliance with the order, for example with regard to its type, quantity, quality, state etc. The operating instructions must also be studied to make sure of its correct use. Any complaint must be put forward to the Seller no later than 30 days after receiving the article. If the complaint is justified, the articles the complaint relates to shall be returned to the Seller if such demand is made, and the Seller has a right either to compensate the invoice value of the shipment or supply a new shipment as soon as possible. The Seller is not responsible for any damage or loss the Buyer may suffer, such as labour costs, penalties, shipments, price differences, damage, compensation, third-party losses or anything else.

Invoicing:
Invoices are always dated on the date the goods are shipped from the Seller or made available to the Buyer at an agreed facility. The due date is counted from the invoice date. The settlement shall in its entirety be in the Seller’s account on the due date. A Buyer who has the right to make purchases without any VAT, must specify this on its order to the Seller referring to the statutory authority.

Terms of payment:
The terms of payment are such as given by the order confirmation/offer (contract), normally net per 30 days. From the due date interest on late payments is calculated according to the applicable rate of interest. If deferred payment is granted on accepting the order, additional costs are calculated. In case of deferred payment, interest and all extra costs will be charged to the Buyer. Any counterclaims do not give the Buyer the right to withhold any part of the contractual amount to be paid on the due date.

Disputes:
In case of disputes, Norwegian law applies. In case of civil action, the Seller’s venue is considered to be accepted by both parties.

Generelle betingelser for Salg, Levering og Betaling

Leveringstid:
Den oppgitte leveringstid i tilbud i dager, eller oppgitt med dato, er veiledende fra Selger, og bekreftes først i ordrebekreftelse fra Selger. Bekreftet leveringstid er den dagen Produktet sendes fra Selgers fasilitet eller gjort tilgjengelig for Kjøper på avtalt fasilitet i henhold til leveringsbetingelser regulert gjennom Incoterms. Forsinket levering gir ikke grunnlag for annullering, erstatning eller dagmulkt, med mindre det er inngått spesialavtale. Endring i leveringstid skal imidlertid meddeles Kjøper uten unødig opphold. Se for øvrig pkt 10 om fritagelsesgrunner.

Levering og ansvar:
Levering og ansvar skjer i henhold til tilbud og ordrebekreftelse og gjøres gjeldende gjennom Incoterms. Hvis intet annet er avtalt, foregår salget EXW (Incoterms) Selger. I de tilfeller hvor Kjøper ønsker at Selger organiserer frakt og/eller forsikring, avtales dette skriftlig og faktureres deretter.

Emballasje:
Emballering skjer i henhold til Selgers rutiner og systemer. Har Kjøper krav til emballering, skal dette avtales i kjøpsprosessen.

Ordrebekreftelse:
Kjøper forplikter seg til å kontrollere ordrebekreftelse fra Selger. Ved avvik kontaktes Selger uten opphold for oppretting. De i ordrebekreftelsen oppførte spesifikasjoner er Selgers oppfatning av ordren, og kan ikke uten partenes enighet endres. Ved en eventuell endring eller annullering av ordren kan Selger kreve godtgjørelse knyttet til dette.

Toll, avgifter og valutakurser:
Tilbud og ordrebekreftelse er basert på de toll-, avgifts- og skattesatser som er gjeldende på det tidspunktet tilbud blir avgitt og i perioden som er avtalt. Skulle det oppstå endringer av betydning som valutakurser, uforutsette prisøkninger etc. vil både Selger og Kjøper kunne påberope seg retten til å reforhandle pris.

Intellektuell eiendomsrett (IPR) og teknisk dokumentasjon:
Hvis ikke annet er spesielt skriftlig avtalt, har Selger eiendomsrett til all IPR knyttet til Produktet, manualer, tegninger, foto, skisser og annet som har sitt utspring hos Selger. Ingen av partene skal, hverken i forbindelse med kjøpet eller senere, overlate noe til en tredjepart uten skriftlig godkjennelse fra Selger.

Eiendomsrett:
Selger har salgspant i de leverte Produkter og har således eiendomsretten til Produktene inntil oppgjør har skjedd, herunder også eventuelle tilleggs-forpliktelser. Har Kjøper i perioden mellom bestillings- og leveringstidspunkt misligholdt
sin konto hos Selger, eller oppstår det på annen måte grunn til å anta at Kjøper ikke kommer til å oppfylle de forpliktelser som påhviler ham etter avtalen, har Selger rett til å holde tilbake Produktene, helt eller delvis, på eget eller tredjemanns lager, med utlevering når oppgjør finner sted eller tilfredsstillende garanti stilles.

Fritagelsesgrunner (force majeure):
Følgende omstendigheter skal betraktes som fritagelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, såsom brann, naturkatastrofer og ekstreme naturhendelser, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Omstendigheter som nevnt, er bare fritagelsesgrunn dersom deres virkninger på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelsen av avtalen.

Reklamasjon og kontroll:
Selger er forpliktet til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjon, materiale eller tilvirkning ved utbedring eller utskifting av Produktet. Selgers ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen er gått over på Kjøper. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler som oppstår som følge av at driftsforholdene avviker fra hva som er forutsatt i avtalen eller av uriktig anvendelse av Produktet. Det omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller uriktig montering fra Kjøpers side, forandringer foretatt uten Selgers skriftlige samtykke eller reparasjoner som Kjøper har utført på feilaktig måte. Ansvaret omfatter heller ikke normal slitasje og forringelse. Før et produkt tas i bruk må det kontrolleres at det er i overensstemmelse med ordren, for eksempel når det gjelder type, kvantum, kvalitet, tilstand osv. Brukerveiledninger må også studeres for å sikre korrekt bruk. Reklamasjon må gjøres senest 30 dager etter produktets mottagelse overfor Selger. Er en reklamasjon berettiget, skal det reklamerte produkt sendes tilbake til Selger hvis det forlanges. Selger er berettiget til enten å godtgjøre produktets fakturaverdi eller levere et nytt parti snarest mulig. Selger er ikke ansvarlig for skade eller tap som måtte oppstå for Kjøper, så som arbeidsutgifter, mulkt, frakter, prisdifferanse, skade, erstatning, tredje parts tap eller annet.

Fakturering:
Faktura dateres den dagen Produktet sendes fra Selger eller er gjort tilgjengelig for Kjøper på avtalt fasilitet i henhold til Incoterms. Forfall regnes fra fakturadato. Oppgjør skal i sin helhet være på selgers konto forfallsdagen. Kjøper som er berettiget til kjøp uten MVA, må spesifisere dette på bestilling til Selger med referanse til lovhjemmel. Unnlater Kjøper å hente eller ta imot produktet som avtalt, er Kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre betalinger som om Produktet var levert.

Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelsene er som anført i ordrebekreftelsen / tilbud (kontrakten), normalt netto pr 30 dager. Fra forfall beregnes morarenter etter gjeldende rentesats. Innrømmes betalingsutsettelse ved aksept av ordre/bestilling, beregnes meromkostninger. Ved betalingsutsettelse vil renter og alle ekstraomkostninger bli belastet Kjøper. Mulige motkrav gir ikke kjøper rett til å tilbakeholde noen del av kontraktens beløp, som skal betales ved forfall. Ved forhåndsbetaling skal oppgjør være på Selgers konto før varene sendes Kjøper.

Tvister:
Ved tvister gjelder den til enhver gjeldende lovgiving i Norge. I tilfelle søksmål anses Selgers verneting som vedtatt av begge parter.